Remeslo ma zlaté dno

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v našej spoločnosti sa riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uvádzať akékoľvek údaje o svojej osobe. Zhromažďovanie osobných údajov prebieha iba v prípade, ak nám svoje osobné údaje poskytnete pri využití našich služieb.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme, spracovávame a používame pri rešpektovaní striktne príslušných právnych predpisov. Pokiaľ nevyplýva z osobitného konkrétneho vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov inak, spracúvame taký rozsah vašich osobných údajov, v akom nám tieto poskytnete pri prvom kontakte,  t.j. vaše meno, priezvisko, titul, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám neposkytnete nejaký iný osobitný súhlas, tak poskytnuté údaje použijeme a spracujeme iba v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytnutia príslušnej služby. t.j. vypracovania cenovej ponuky alebo odpovede na váš dopyt. Vaše údaje sa neposkytujú tretím osobám.

Prevádzkovateľ môže použiť tieto údaje aj na vlastné marketingové účely, napr. na personalizovanú priamu reklamu a prieskum trhu. V tomto zmysle môžete dostávať napr. informácie o špeciálnych ponukách a akciách. Toto spracovanie údajov na účely personalizovanej priamej reklamy a prieskumu trhu, sa vykonáva v súlade s jednotlivými ustanoveniami Zákona.

Dotknutá osoba vyplnením kontaktného formulára čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ustanovením Zákona.                  

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dotknutá osoba má  právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Právo dotknutej osoby podľa týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú platné zákony alebo predpisy, napr. daňové, účtovné a podobne.

 Po zániku účelu alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie tým, že dotknutá osoba "bude zablokovaná" pre tento druh komunikácie.  Dodržanie zákonnej povinnosti na dodržanie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27

 

Prevadzkovateľ:

Jaroslav Balucha -DVYNAS

Klenov 1,08244 Klenov

Ičo:46569090

 

Riĺovacie vidly Riĺovacie vidly DVYNAS